Za pomocą hydraulicznych urządzeń/pras śrubowych dokonuje się montażu obudowy rur stalowych w miejscach przecinania się instalacji podziemnych z drogami, kolejami, zbiornikami wodnymi. Obszary dostosowania i zastosowania montowanych obudów stalowych mogą być bardzo zróżnicowane, takie jak: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gazociągów, tras przesyłu ciepła i energii elektrycznej, montaż kanałów wodnych i wiele innych robót budowlanych podziemnych.

Podstawowe dane technologicze

Średnica montowanych rur: 325-1620 mm
Wykorzystywane materiały: rury stalowe
Odległość jednego zamkniętego przejścia: do 80m

Zalety technoloii

  • W trakcie prac uzyskuje się bardzo wysoką wydajność pracy, co pozwala klientowi znacznie szybciej zrealizować projekt.
  • Sprzęt jest dość kompaktowy, dzięki czemu jest eksploatowany bez zajmowania większych powierzchni.
  • Możliwość monitorowania trajektorii ruchu rur.
  • Dzięki tej technologii rurociągi można instalować bezpośrednio w istniejących studniach lub komorach bez ich demontażu.
  • Technologia nie powoduje wibracji podczas pracy.

Opis procesu technologicznego

Z wykopu 15.0 x 4.0 m rury stalowe o długości 9 m są pchane popychaczem hydraulicznym McLaughlin 54/60. Glebę usuwa się z pchanych rur za pomocą znajdujących się wewnątrz śrub, na których zamocowana jest głowica wiertnicza. Głowica wiertnicza znajduje się z przodu pierwszej rury i wciskana w ziemię, rozpoczyna wiercenie. Nacisk wywierany jest przez jednostkę poruszającą się po szynach za pomocą tłoków hydraulicznych. Gleba jest odprowadzana przez wnękę po lewej stronie urządzenia. Do każdej wepchniętej rury są spawane kolejne odcinki stalowych rur i podłącza się śruby do wyrzucania gleby. Proces trwa aż do dotarcia do przygotowanego dołu odbiorczego. Po przepchnięciu stalowej rury śruby wiertnicze są usuwane z rury, a wraz z nimi cała pozostała gleba.